Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest REHABILITANCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamoyskiego 41, 30-519 Kraków, dalej „REHABILITANCI.PL”.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

  • W celu realizacji świadczonych usług – 6 ust. 1 lit. b, d i art. 9 ust. 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.
  • W celu świadczenia usług drogą elektroniczną – niezbędność do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym rehabilitanci.org.pl (rejestracja wizyt online).
  • W celu udokumentowania Pana/Pani stanu zdrowia – obowiązek prawny.
  • W celach analitycznych i statystycznych – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu analiz i statystyk związanych z zarządzaniem centrum diagnostyczno-rehabilitacyjnym REHABILITANCI.PL.

Podanie danych osobowych w celu realizacji wizyt i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie mógł Pan/Pani korzystać z usług centrum diagnostyczno-rehabilitacyjnego REHABILITANCI.PL. Podanie Pana/Pani danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z których usług korzysta administrator, w tym dostawcy rozwiązań informatycznych do obsługi wizyt i prowadzenia komunikacji związanej z realizacją wizyt.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej.

Przysługuje Panu/Pani prawo do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji wizyt w centrum diagnostyczno-rehabilitacyjnym REHABILITANCI.PL. Po zakończeniu wizyt dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i upłynięcia okresów związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Do obsługi niektórych procesów w ramach realizowanych przez nas usług wykorzystywane są usługi IT świadczone przez podmioty zlokalizowane w USA (np. Google), w szczególności Google Analytics. W związku z tym Pana/Pani dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dlatego w zakresie, w jakim w związku z korzystaniem z usług Google dochodzi do przekazywania danych osobowych do USA, podstawą takiego przekazania są zawarte przez REHABILITANCI.PL z Google standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z 5 lutego 2010 r.(2010/87/UE). Z decyzją można zapoznać się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Może się Pan/Pani kontaktować bezpośrednio z administratorem w sprawie Pana/Pani danych osobowych pisząc na adres siedziby REHABILITANCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamoyskiego 41, 30-519 Kraków lub na adres e-mail: rejestracja@rehabilitanci.org.pl. we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez administratora.