Regulamin treningów rehabilitacyjnych

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad świadczenia przez REHABILITANCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Zamoyskiego 41 30-519 Kraków działających także jako Centrum diagnostyczno- rehabilitacyjne REHABILITANCI.PL, dalej jako „Centrum”, usług w zakresie treningów rehabilitacyjnych prowadzonych na sali ćwiczeń przez fizjoterapeutę.
 2. Aby korzystać z ćwiczeń na sali rehabilitacyjnej należy wykupić abonament imienny (karnet) lub dokonać opłaty za jednorazowy trening.
 3. Pacjent zobowiązany jest do umówienia terminu każdych zajęć w rejestracji Centrum.
 4. Korzystanie z treningu rehabilitacyjnego następuje po okazaniu karnetu i potwierdzeniu, że pozostały jeszcze na koncie niewykorzystane godziny lub po dokonaniu jednorazowej opłaty.
 5. Opłata za karnet obejmuje do wyboru 5 lub 10 zajęć po 60 minut każde, do wykorzystania w ciągu 30 dni liczonych od dnia pierwszych zajęć, jeśli odbędą się one w ciągu 7 dni od dnia wykupienia karnetu, a jeśli pierwsze zajęcia odbędą się później – do wykorzystania w ciągu 30 dni od dnia wykupienia karnetu. Jeżeli z uwagi na wskazanie fizjoterapeuty lub lekarza zajęcia winny się odbywać rzadziej niż 2 razy w tygodniu, to wówczas termin wykorzystania karnetu uzgadniany jest indywidualnie.
 6. Pacjent ma możliwość okresowego (do 2 miesięcy) zawieszenia karnetu, po uprzednim poinformowaniu rejestracji.
 7. Pacjent ma obowiązek stawić się na zajęcia punktualnie, w czasie umożliwiającym fizjoterapeucie rozpoczęcie czynności o wyznaczonej godzinie. W przypadku spóźnienia zajęcia są skracane o czas spóźnienia, a Pacjentowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia o zwrot uiszczonego wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Centrum usług.
 8. Pacjent ma obowiązek poinformować o odwołaniu zaplanowanego treningu co najmniej na 24 godziny przed umówionym terminem. O odwołaniu zajęć Pacjent powinien poinformować Centrum drogą mailową na adres rejestracja@rehabilitanci.org.pl lub telefonicznie na numer +48 666 373 637. Brak takiej informacji skutkuje uznaniem, że zajęcia zostały przeprowadzone, a tym samym utratą z karnetu takiej liczby zajęć jaka odpowiada liczbie zajęć nie odwołanych przez Pacjenta w terminie.
 9. Karnet jest imienny, z zajęć może skorzystać wyłącznie wpisana na nim osoba.
 10. Z zajęć mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z zajęć za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 11. Oprócz treningu rehabilitacyjnego fizjoterapeuta może zlecić następujące zabiegi fizykoterapeutyczne: krioterapia, TENS, jonoforeza, elektrostymulacje. Warunkiem wykonania zabiegu jest dostępność sprzętu. Pierwszeństwo będą mieli pacjenci gabinetu wcześniej umówieni na terapię manualną i pacjenci lekarzy przyjmujących w Centrum. Karnet obejmuje ww. zalecane zabiegi.
 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych, a nie odwołanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, treningów.
 13. Za niewykorzystanie karnetu w ustalonym okresie Centrum nie zwraca wpłaconych pieniędzy, ani też nie prolonguje karnetu na późniejszy termin.
 14. Opiekę nad ćwiczącym Pacjentem sprawuje fizjoterapeuta, który decyduje we wszystkich sprawach dotyczących doboru ćwiczeń wykonywanych w trakcie treningu, jak również dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się na sali ćwiczeń urządzeń i wyposażenia.
 15. Pacjent jest zobowiązany poinformować fizjoterapeutę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych jak również udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytania fizjoterapeuty dotyczące potencjalnych przeciwwskazań do przeprowadzenia danych ćwiczeń, celem dopasowania rodzaju i intensywności ćwiczeń do stanu zdrowia Pacjenta.
 16. Zaleca się, aby Pacjent rozpoczęcie treningów poprzedził konsultacją z lekarzem, celem potwierdzenia, czy planowana aktywność fizyczna nie stanowi zagrożenia dla jego życia lub zdrowia. Powyższe w szczególności dotyczy Pacjentów znajdujących się pod stałą opieką lekarską.
 17. W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek dolegliwości w trakcie treningu fizjoterapeuta ma prawo przerwać zajęcia i zażądać od Pacjenta przeprowadzenia konsultacji lekarskiej oraz przedłożenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego rodzaju aktywności fizycznej.
 18. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie Pacjenta, w szczególności urazy czy powikłania zdrowotne, które nastąpiły nie z winy Centrum. W szczególności Centrum nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Pacjenta wynikający z niezastosowania się Pacjenta do zaleceń fizjoterapeuty lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 19. Centrum ma prawo do zmiany terminu treningu po wcześniejszym powiadomieniu pacjenta z wyprzedzeniem co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem.
 20. Za szkody materialne wynikłe na skutek braku zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
 21. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 22. Wykupienie karnetu lub jednorazowego treningu rehabilitacyjnego w Centrum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.